සේවා

තත්ත්ව පාලනය

අපේ සමාගම පරිපූර්ණ තත්ත්ව පාලනය පද්ධතියක් ඇත, සහ ISO 9001 සම්මත: 2015 තත්ත්ව පාලනය පද්ධතිය සහතික කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම උපකරණ, සියලු වර්ගවල සම්පූර්ණ, අමු ද්රව්ය නිෂ්පාදනයක් තොගයකට කර්මාන්ත ශාලාව බවට දැඩි පරීක්ෂාවෙන් අනතුරුව සෑම ක්රියාවලිය, නිෂ්පාදන 100% ක් පරීක්ෂා වේ හැකි පාරිභෝගිකයන් අතට භාර දෙනු.

未 标题 -32
未 标题 -31
未 标题 -3

වගකීමක්

අපගේ නිෂ්පාදන මාස හය සඳහා අලෙවියෙන් පසු පූර්ණ වශයෙන්

11
22